Obchodní podmínky pro české a slovenské klienty

Společnost Tazama Africa Holidays, dále „Společnost“, přijímá objednávky a uzavírá smlouvy na služby od klientů z České a Slovenské republiky, dále „Klient“, za níže uvedených obchodních podmínek.

Nabídky, smluvní vztah

Všechny nabídky jsou vypracovány a smlouvy uzavírány se společností Tazama Africa Holidays, majitel Antony Gitau Gichuhi, se sídlem v V Mall Utawala, Nairobi, Keňa podle zákonů Keňské republiky. Pro více informací o Společnosti můžete navštívit naše webové stránky https://www.tazamaholidays.com, nebo nás kontaktovat emailem reservations@tazamaholidays.com nebo telefonicky na +254 722 672813.

Společnost nemá sídlo podnikání ani pobočku v České republice, ani v jiném členském státě Evropské unie, a proto se na ni nevztahuje Zákon 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Nabízené služby jsou poskytované výhradně na území Keňské republiky, v některých případech částečně i na území sousedících států (Tanzanie, Uganda, …).

Nabízené služby nezahrnují mezinárodní dopravu osob. Klienti si sami zajišťují dopravu do Keni a nazpět do země svého pobytu. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případnou repatriaci Klientů a nemá pro tyto případy uzavřeno pojištění záruky pro případ úpadku podle zákonů EU a ČR.

Naši čeští spolupracovníci nevstupují žádným způsobem do smluvního vztahu mezi Společností a Klienty. Veškeré smluvní záležitosti je možné řešit pouze s majitelem Společnosti s využitím kontaktů uvedených výše.

Všichni Klienti obdrží před provedením závazné rezervace a uskutečněním zájezdu nabídku obsahující podrobný denní program zájezdu včetně dopravy, ubytování, stravování, ceny v amerických dolarech a další informace, a to prostřednictvím emailu, nebo písemně v sídle Společnosti. Jakékoli zvláštní požadavky (např. jednolůžkové pokoje nebo konkrétní stravu) je nutné oznámit Společnosti před provedením závazné rezervace.

V případě, že konkrétní nabídnuté ubytování, stravování nebo jiná služba není po uzavření smlouvy už k dispozici, Společnost si vyhrazuje právo, a zároveň se zavazuje, poskytnout náhradní ubytování, stravování nebo jinou službu v podobné nebo vyšší kvalitě.

Zálohy a platby

Pro české a slovenské klienty nabízí Společnost zvýhodněné platební podmínky odlišné od platebních podmínek uvedených na anglických stránkách Společnosti. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, pak je od Klientů vyžadována záloha pouze ve výši přibližně 20% z celkové ceny zájezdu. U určitých typů zájezdů může být záloha vyčíslená v nabídce o něco vyšší, tak aby pokryla rezervační a jiné interní náklady společnosti, ale většinou jen o několik procent. Zálohu lze zaplatit v amerických dolarech na keňský účet společnosti nebo v českých korunách na účet vedený u české banky (číslo obou účtů najdete v nabídce). Přepočet z amerických dolarů na české koruny je třeba provést podle aktuálního platného kurzu ČNB zveřejněného na stránkách https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/. Přijímáme rovněž platby PayPal přes internet, ale s těmi je bohužel spojený bankovní poplatek 3,75% z výše platby.

Po zaplacení zálohy obdrží klient voucher na zájezd s potvrzením výše zaplacené zálohy a vyčíslením doplatku. Zaplacená záloha je odečtena od celkové ceny zájezdu při úhradě doplatku v sídle Společnosti před započetím programu. Upřednostňovaná forma zaplacení doplatku je hotově v amerických dolarech v sídle společnosti, protože je to nejlevnější pro obě strany. Lze si ale dohodnout i jinou formu. Přijímáme platby kartou na místě, ale s těmi je bohužel spojený bankovní poplatek 3,5% z výše platby. V případě využití bankovního převodu na keňský bankovní účet Společnosti platí Klient veškeré bankovní poplatky banky odesílatele i banky příjemce a pokyn je třeba zadat s dostatečným předstihem, aby byly peníze připsány na účet Společnosti v Keni před zahájením programu. Platební metody se dají i kombinovat podle vašich preferencí. Pokud nebude doplatek uhrazen do plánovaného zahájení programu podle smlouvy, vyhrazuje si Společnost právo považovat rezervaci za zrušenou Klientem a ponechat si zaplacenou zálohu jako storno poplatky.

Všechny ceny uvedené v nabídce a v uzavřené smlouvě jsou založeny na aktuálních poplatcích za vstupy do národních parků a aktuálních daňových sazbách v Keni. V případě, že by v období mezi uzavřením smlouvy a uskutečněním zájezdu došlo ke změně výše uvedených poplatků a nebo daní, zavazuje se Společnost neprodleně Klienta o této skutečnosti informovat a Klient se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy respektující novou výši poplatků a daní. Podobná změna je však obvykle avizována dlouho dopředu a je málo pravděpodobná.

V případě požadavků Klienta na změny data, itineráře nebo dalších důležitých aspektů zájezdu po uzavření smluvního vztahu a zaplacení zálohy vyvine společnost maximální úsilí, aby těmto požadavkům vyhověla. S tím spojené vícenáklady hradí Klient.

Postoupení smlouvy

Společnost může pro poskytování vybraných služeb využívat další dodavatele. Bez ohledu na to ale přijímá plnou odpovědnost za řádné plnění smlouvy.

V případě, že si Klient přeje postoupit smlouvu jiné osobě, je to obvykle možné, ale měl by o tom informovat Společnost s dostatečným předstihem před zahájením objednaných služeb v Tanzanii (alespoň jeden týden). V opačném případě nenese Společnost žádnou odpovědnost za případné z toho vyplývající problémy.

Změny nebo zrušení zájezdu, force majeure

V případě zrušení zájezdu ze strany Klienta po uzavření smlouvy (odstoupení od smlouvy) si Společnost ponechá zaplacenou zálohu na úhradu nákladů spojených s uzavřením smluvního vztahu, rezervací potřebných kapacit a dalších souvisejících nákladů. V případě vážných důvodů na straně Klienta Společnost posoudí tyto důvody, spočítá skutečně vynaložené náklady a pokud to bude možné, vrátí část zaplacené zálohy.

V případě, kdy je Společnost z důvodu neočekávaných událostí, na které nemá přímý vliv, donucena ke změně nebo zrušení zájezdu po uzavření smlouvy, a Klient neakceptuje alternativní nabídku Společnosti, navrátí Společnost Klientovi veškeré uhrazené zálohy po vzniku této skutečnosti bez zbytečného prodlení a zároveň mu poskytne maximální podporu a pomoc pro minimalizace negativních následků a zajištění náhradního programu.

Mezi typické neočekávané události (force majeure) patří mimo jiné války, hrozba války, občanské nepokoje, terorismus, přírodní katastrofy, extrémní počasí, nahodilé mechanické závady většího rozsahu, epidemie, vládní opatření a další vlivy, které jsou mimo kontrolu Společnosti. Za těchto okolností není Společnost odpovědná za škody vzniklé klientovi a ten může uplatnit žádost o náhradu škody pouze u poskytovatele svého cestovního nebo jiného pojištění.

Pasy, víza a další povinnosti klienta

Je povinností Klienta si zajistit veškeré potřebné dokumenty a potvrzení potřebné pro vstup do Keni (pas, vízum, zdravotní pojištění, potvrzení o očkování, a jiné podle požadavků keňských pasových, celních a jiných orgánů). Společnost se zavazuje poskytnout Klientovi poradenství při zajištění těchto náležitostí a pomoc v případě neočekávaných problémů.
Společnost ale není zodpovědná za jakékoli škody vzniklé Klientovi v případě, že mu kvůli nesplnění jeho povinností není umožněn do vstup do Keni.

Zavazadla a cenné předměty

Za zavazadla a jakékoliv cenné předměty zodpovídá Klient a Společnost nenese žádnou odpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození.
Pouze v případě, kdy Klient svěří svoje osobní věci do úschovy Společnosti v jejím sídle v Nairobi, přebírá Společnost za tyto věci odpovědnost, a to do okamžiku jejich navrácení Klientovi.

Rizika vyplývající z povahy zájezdu

Klient je srozuměn s povahou zájezdu do Keni a všemi zdravotními a jinými riziky souvisejícími s cestováním a pobytem v národních parcích, v blízkosti divokých zvířat, na horách a jiném prostředí během zájezdu podle odsouhlaseného itineráře. Uzavřením smlouvy a zaplacením zálohy Klient akceptuje všechna zdravotní a jiná rizika z toho plynoucí. Je jeho povinností uzavřít si cestovní zdravotní pojištění na celou dobu zájezdu, zajistit si potřebná očkování a osobní léky a dbát zvýšené opatrnosti, aby mu žádná újma nevznikla a nebo byly v případě neočekávané události minimalizovány její následky.

Společnost ani jejich zaměstnanci a externí spolupracovníci nejsou v žádném případě odpovědní za žádné zdravotní, majetkové ani jiné újmy způsobené nehodami, neočekávanými událostmi nebo jinými skutečnostmi. Klient se akceptací smlouvy zříká nároku na vymáhání jakýchkoliv podobných škod po Společnosti a jejích zaměstnancích a externích spolupracovnících.

Klienti s omezenou schopností pohybu by o tom měli informovat Společnost ještě před uzavřením smluvního vztahu a vyžádat si přesné informace o vhodnosti vybrané cesty nebo pobytu s ohledem na jejich konkrétní specifické potřeby.

Respektování pokynů během zájezdu

Klient se zavazuje respektovat rozhodnutí a pokyny řidiče, průvodce a jiných přidělených zaměstnanců Společnosti během zájezdu jako konečná a závazná, protože tato jsou vedena snahou o bezproblémové a bezpečné zajištění zájezdu. V případě, že s některým rozhodnutí nesouhlasí, je povinen je uposlechnout, ale současně se může obrátit telefonicky na majitele Společnosti s žádostí o vysvětlení a/nebo nápravu rozhodnutí zaměstnance Společnosti v daném konkrétním případě.

Klient se také zavazuje za všech okolností respektovat všechny platné keňské zákony, vyhlášky, a jiné předpisy.

Odpovědnost Společnosti

a) Kvalita

Přijímáme odpovědnost za případné neposkytnutí služby v kvalitě stanovené ve smlouvě, a to včetně případů, kdy je to způsobeno jednáním našich zaměstnanců a subdodavatelů.

b) Zranění nebo nemoc

Přijímáme odpovědnost za jakékoliv zranění nebo nemoc v důsledku jakéhokoli selhání nebo nesprávného plnění smlouvy našimi zaměstnanci a subdodavateli. Tato odpovědnost se nevztahuje na případy, kdy k nesprávnému plnění došlo z důvodu jednání Klienta a nebo třetí strany, které by společnost Tazama Africa nebo poskytovatel dotyčných služeb nemohli předvídat nebo předcházet ani se vší náležitou péčí.

c) Dopravci

U leteckých, námořních a železničních dopravců, držitelů pozemních vozidel a hotelů je naše odpovědnost ve všech případech omezena v rámci příslušných mezinárodních úmluv. Veškerá přeprava je navíc poskytována v souladu s přepravními podmínkami příslušného dopravce, z nichž některé mohou omezit nebo vyloučit jejich odpovědnost vůči vám.

d) Obecné

Naše odpovědnost a povinnosti se vztahují pouze na ty služby které jsou uvedeny ve smlouvě. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jakékoli služby, které si sami sjednáte.

Podmínkou přijetí naší odpovědnosti je, že jakýkoli nárok obdržíme písemně do 28 dnů od ukončení našich služeb na základě smlouvy a v případě jakékoli už vámi provedené platby postoupíte společnosti Tazama Africa nebo našim pojistitelům jakékoli právo v souvislosti s reklamací vůči třetím stranám a poskytnete nám vaši plnou spolupráci.

Problémy a řešení sporů

Společnost se vždy maximálním způsobem snaží o spokojenost klientů a přátelské a vstřícné vyřešení jakýchkoliv problémů. V případě, že Klient má nějaké stížnosti k poskytovaným službám, měl by se co nejdříve obrátit na zaměstnance nebo majitele společnosti, protože většina problémů se dá nejsnadněji vyřešit na místě.

Pokud není Klient spokojen s tím, jak byl problém vyřešen, měl by napsat písemnou stížnost majiteli společnosti nejpozději do 28 dnů od ukončení služeb podle smlouvy. Majitel tuto stížnost posoudí a navrhne řešení. Pokud není Klient spokojen s navrženým řešením, může se obrátit na místně příslušný keňský soud s žádostí o nápravu.

Marketing

Společnost si vyhrazuje právo k využití fotografií a videí pořízených během zájezdu k marketingovým účelům a Klient uzavřením smlouvy s tímto vyjadřuje souhlas. Tento souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat.

Přejeme vám krásnou dovolenou v Keni!

S úctou, Antony Gitau, majitel společnosti Tazama Africa Holidays.